เกี่ยวกับ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานวิจัยของศูนย์วิจัยเวียงโกศัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนการวิจัย และวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยเวียงโกศัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่