ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยเวียงโกศัย

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ เปิดศูนย์วิจัยเวียงโกศัย