บุคลากร

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์
หัวหน้าฝ่ายหน่วยวิจัย

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา เชื้อแพทย์
นักวิชาการการเงินและบัญชี