ข้อมูลวิชาการ

ประกาศกองทุนการวิจัยและวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนพร่
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขั้นตอนในการทำสัญญาอุดหนุนการวิจัย
(ทุนส่วนงาน) พ.ศ. 2566

แผนผังการเขียนวิจัย-วพ 60-65