สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ประธานสภาวิทยาเขตแพร่ เปิดศูนย์วิจัยเวียงโกศัย

ประมวลภาพ กลุ่มงานวิจัยฯ