หน่วยวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

Research and Educational Quality Group
ระบบฐานข้อมูลวิจัย วิทยาเขตแพร่ ในโครงการพัฒนาเทคโนฯ 64
Link ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการบริหารงานวิจัย หน่วยวิจัย​
รางวัลและผลงาน ด้านวิจัยดีเด่น
รางวัลนักวิจัย
รางวัลผลงานวิจัย
บุคลากร กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

หัวหน้าศูนย์วิจัย มจร วิทยาเขตแพร่

พระมหาฐิติพงษ์ วรทสฺสี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรุ่งนภา เชื้อแพทย์

นักวิชาการการเงินและบัญชี
คู่มือและเอกสารเผยแพร่ หน่วยงานวิจัย
งานด้านประกันคุณภาพ

คณาจารย์ มจร วิทยาเขตแพร่เข้าร่วมงานสัมมนาผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2563 และงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 และการมอบรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น 2563 “สังคมไทยหลัง New Normal : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์ 3 เมษายน 2564

พระราชเขามากร รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วข.แพร่ นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

มจร.วิทยาเขตแพร่และหน่วยวิจัย วิทยาเขตแพร่ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ ได้รับรางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัยระดับ ดี ในงามประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ 10 ที่วิทยาลัยสงฆ์น่าน ในการปฐมนิเทศนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562
 
 
 

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อาจารย์ของ มจร.วข. แพร่ รับเกียรติบัตร จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การเผยแพร่ผลงานวิจัย รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ที่ วิทยาลัยสงฆ์น่านเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562